Naslov:
Dinamika podzemne vode v kraškem zaledju izvirov Ljubljanice
Dynamics of Underground Water in the Karst Catchment Area of the Ljubljanica Springs
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga temelji na večletnih zveznih meritvah vodnih nivojev in temperatur v jamah med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice. Primerjava med meritvami v jamah in meritvami pretokov reke Unice ter meteorološkimi podatki so avtorju omogočili nov vpogled v dinamiko polnjenja in praznjenja kraškega vodonosnika na tem območju, dinamiko gladine kraške podtalnice ter hidrološko vlogo Planinskega polja. Avtor v delu prikaže izjemen pomen jam kot opazovalnih točk v kraški hidrologiji.

Kazalo vsebine

1 Uvod

1.1 Definicija kraškega vodonosnika in njegove značilnosti, ter pomen

1.2 Hidrogeološki pomen jam

1.3 Ozadje in pristop k raziskavi

2. Preučevano območje: vodonosnik med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice

3 Geologija območja med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice

4 Hidrološke in hidrogeološke značilnost območja med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice

5 Predhodne raziskave na obravnavanem območju

6 Merilna mesta

7 Metodologija in podrobnejši namen raziskave

8 Vodne razmere na Planinskem polju kot glavni vplivni dejavnik

9 Sistem Planinsko polje – vzhodna skupina požiralnikov – Vetrovna jama

9.1 Geološke in geomorfološke značilnosti območja kjer se nahaja Vetrovna jama

9.2 Rezultati meritev v Vetrovni jami

9.3 Razprava

10 Sistem Planinsko polje – severna skupina požiralnikov – Najdena Jama – Gradišnica

10.1 Rezultati

10.2 Razprava

11 Sistem Planinsko polje – vzhodna skupina požiralnikov –Gradišnica

12 Sistem Gradišnica – Gašpinova jama

12.1 Rezultati in razprava

13 Sklepi in nadaljnji raziskovalni izzivi

14 Slike

15 Literatu

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-233-7

Specifikacija

trda vezava • 20,5 × 27,5 cm • 136 strani