Title:
Vpliv lezik na razvoj kraških jam. Primer Velike doline, Škocjanske jame
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 14
Keywords:
Language(s):
Description

Raziskovalcev, ki iščejo prve vodne poti v krasu ob lezikah (lezika = ploskev, presledek med plastmi kamnine, nastale kot usedlina; SSKJ II, str. 598), je bilo doslej precej manj kot onih, ki poudarjajo, da je nastanek jamskih kanalov vezan na tektonske strukture. Namen raziskave, ki je predstavljena v knjigi, je bil razširiti znanstveno pozornost na področje, kjer je bilo pričakovati odgovore o prvih začetkih oblikovanja jamskih rovov in kasneje kraških jam. Avtor ugotavlja, da bo treba pri raziskovanju nastanka kraških jam bolj upoštevati vlogo lezik, saj le-ta ni samo bolj ali manj pasiven presledek med dvema skladoma kamnine. Kljub sorazmerno velikim dimenzijam kraških jam se začetni procesi namreč odvijajo na mikroskopski ravni.

There has been much less research studying original water courses along bedding planes in karst (bedding plane = the surface separating two successive layers of stratified rock of sediment origin; SSKJ II, p. 598) than that emphasizing the development of cave channels associated with the tectonic structure. The purpose of the research presented in the book was to expand scientific attention to the field where answers about the first beginnings of the formation of cave shafts and later karst caves might be expected. The author determines that studies on the formation of karst caves will need to consider the role of bedding planes to a greater extent since they proved to be much more than merely a more or less passive gap between two layers of rock. Despite the relatively large dimensions of karst caves, the initial processes occur at the microscopic level.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-12-9

Specifications

paperback • 21 × 29,5 cm • 186 pages

Price

not for sale