Title:
Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 10
Keywords:
Language(s):
Description

Dejavniki, ki oblikujejo kraško podzemlje, zapuščajo sledi tudi na skalnem obodu kraških votlin. Nastajajo skalne oblike, ki jih povezujemo v skalni relief. Ta je pogosto pomembna sled oblikovanja in razvoja kraških votlin. V knjigi (Jamski skalni relief in njegov speleogenetski pomen) so strnjena proučevanja o nastanku in razvoju najbolj značilnih jamskih skalnih oblik. Predstavljen je skalni relief kot sled načina oblikovanja rovov v različnih hidroloških pogojih ter njegov speleogenetski pomen v razvojno raznovrstnih jamah. Delo tudi na novo ovrednoti speleogenetski pomen skalnega reliefa v izbranih predelih slovenskega krasa. Celotno besedilo je objavljeno v angleškem jeziku, na koncu knjige je dodan obsežen slovenski povzetek.

The factors that shape the karst underground leave their traces on the rocky circumferences of karst caves. They create rock forms that are integrated in the rock relief. They often comprise an important trace of the formation and development of karst caves. The book presents a collection of research on the origin and development of the most characteristic cave rock forms. Rock relief is presented as a trace of the development of caves under various hydrological conditions and their speleogenetical significance in caves that developed in different ways. The book also reevaluates the speleogenetical significance of rock relief in selected parts of Slovenia’s karst. The entire text was originally published in English with an extensive summary in Slovene at the end of the book.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-03-X

Specifications

paperback • 21 × 29,5 cm • 128 pages

Price

sold out