LIFE Kočevsko (Sklop 2: »Izvajanje projekta LIFE KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314: HT 8310-Jame, ki niso odprte za javnost in Človeška ribica (Proteus anguinus)")

Basic Info

Description

V okviru izvajanja projektnega sklopa 2 je bila opravljena inventarizacija jamske favne v petih vodnih jamah, od katerih so tri označene kot onesnažene (Vodna jama I pri Klinji vasi, Jama v Šahnu, Željnske jame), dve kot neonesnaženi (Velika Stankova jama, Vodna jama pri Cvišlerjih) ter na izviru Radešce v Podturnu. Podan je bil natančen popis vodne jamske favne, prav tako popis druge opažene kopenske podzemeljske favne, opredeljena struktura populacij izbranih taksonov, podani komentarji njihovega pomena v širšem območju in možne disperzije v druge habitate območja. Rezultati bodo nadgrajeni s podatki po izvedbi sanacijskega čiščenja jam.


Keywords
Kočevsko
inventarizacija
podzemno živalstvo