Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
24. april 2015–30. junij 2018
Šifra:
278/2015
Opis

V okviru izvajanja projektnega sklopa 2 je bila opravljena inventarizacija jamske favne v petih vodnih jamah, od katerih so tri označene kot onesnažene (Vodna jama I pri Klinji vasi, Jama v Šahnu, Željnske jame), dve kot neonesnaženi (Velika Stankova jama, Vodna jama pri Cvišlerjih) ter na izviru Radešce v Podturnu. Podan je bil natančen popis vodne jamske favne, prav tako popis druge opažene kopenske podzemeljske favne, opredeljena struktura populacij izbranih taksonov, podani komentarji njihovega pomena v širšem območju in možne disperzije v druge habitate območja. Rezultati bodo nadgrajeni s podatki po izvedbi sanacijskega čiščenja jam.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

EU, Občina Kočevje

Ključne besede

podzemno živalstvo • inventarizacija • Kočevsko