Telefon:
+386 5 700 19 37
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba

Diplomirala iz geologije leta 1987, končala magistrski študij 1990 in doktorirala iz geoloških znanosti 2002; vse na Oddelku za geologijo na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njena doktorska teza z naslovom »Razmerje med avtohtono kemijsko in mehansko erozijo pri nastajanju kraških rovov« je bila posvečena raztapljanju v jamah in produkciji karbonatnih klastičnih jamskih sedimentov.

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini

 • The University of Sydney, Avstralija (11.10. - 1.11. 2010; 11.7. – 11.9. 2011; in 8.10. – 9.11. 2012): delovni obiski in skupno terensko delo na različnih kraških območjih Avstralije. 7. Frame program, Human sources, International Research Staff Exchange Scheme - IRSES; 2010-2013: Projekt HYPOCAVE – Hypogene caves morphology – comparison between Europe and Australia.
 • McMaster University, Hamilton, Kanada, 1991; štipendija Republiškega sekretariata za raziskovalno dejavnost in tehnologijo (pogodba št. A64392618/90) za 3 mesečno izpopolnjevanje, datacije sige,  pri prof. dr. D.C. Ford.

 

Zaposlitev

 • 1987-1990: mlada raziskovalka (za magisterij) na Inštitutu za raziskovanje ZRC SAZU,
 • 1991-2002: asistentka z magisterijem na Inštitutu za raziskovanje ZRC SAZU,
 • 2002-2007: znanstvena sodelavka na Inštitutu za raziskovanje ZRC SAZU,
 • 2007 (13.6.) - 2012: višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za raziskovanje ZRC SAZU,
 • 2012 (od 21.6.): znanstvena svetnica na Inštitutu za raziskovanje ZRC SAZU,
 • 1.10.2004 - 30.9.2010, dodatna zaposlitev: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, dodatna zaposlitev,
 • 1.5.2010 - 30.9.2011, dodatna zaposlitev: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, dodatna zaposlitev.

 

Članstvo v domačih oganizacijah

 • Mednarodna speleološka zveza_UIS (Union Internationale de Spéléologie); pomožna tajnica/ blagajnik in uradni zastopnik Zveze (od 2009),
 • Geološko društvo Slovenije; predsednica (2006-2010),
 • Geomorfološko društvo Slovenije; predsednica (2003-2007),
 • Krasoslovno društvo Anthron; tajnica.

   

  Ostala članstva in uredništva

  • Področna urednica revije Acta Carsologica (od 2014),
  • 2012 - 2016: članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU,
  • 2008-2012: članica Znanstvenega sveta Inštituta za raziskovanje ZRC SAZU.

   

  Področja delovanja

  • Kraški in jamski sedimenti: sestava, izvor, starost,
  • Mineralna sestava fluvialnih jamski sedimentov in nepopolno raztapljanje apnencev v kraških jamah,
  • Paleomagnetno datiranje klastičnih sedimentov in sige v sodelovanju z Inštitutom za geologijo CAS iz Prage,
  • Izvor prsti na krasu / rdeča tla (terra rossa):  netopni ostanki apnencev in nekarbonatnih kamni ter eolski vpliv,
  • Geomorfologija krasa: povezava med morfologijo, litologijo in tektoniko ter čas,
  • Interpretacija in promocija krasa za javnost (aplikativni projekti, predavanja, razstave). Primer: razstava za Postojnsko jamo EXPO Postojnska jama kras; IPA-EU projekt za regionalno sodelovanje Slovenija/Hrvaška: Življenje-Voda/ŽIVO!

   

  Raziskovalna dejavnost

  • Osnovno področje njenega raziskovalnega dela je kraška geologija, kjer se ukvarja s karbonatno litologijo in preperevanjem, kraškimi sedimentacijskimi okolji, mineralogijo kraških sedimentov in njihovo starostjo ter kraško geomorfologijo. Vključena je v raziskovalni program Raziskovanje krasa in več raziskovalnih in aplikativnih projektov (na primer načrtovanje novih tras avtoceste in železniških prog) na Inštitutu. Znanstveno se ukvarja predvsem z mineraloškimi analizami klastičnih jamskih sedimentov, analizami mineralne in kristalne sestave sige v jamah in paleomagnetnimi analizami jamskih sedimentov skupaj s češkimi raziskovalci (glej Cobiss). Pridobljeni rezultati so izvirni in novi, ter so doprinesli veliko novih spoznanj o geomorfnem razvoju Klasičnega krasa. V okviru svojega dela je preučevala tudi geomorfologijo različnih območij Dinarskega krasa, kras na Kitajskem, v Franciji, Avstraliji, Iranu in Združenih Arabskih Emiratih.

   

  Druga dejavnost

  Vodenje aplikativnih projektov

  • Projekt ŽIVO! Življenje-voda! (2014 -2015); vodja slovenskega partnerja na. Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013,
  • Projekt KUP - Karst Underground Protection (2009 do 2011); vodja in koordinator slovenskega partnerja. Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013,
  • Projekt »Postojnska jama v prostoru in času« (2013-2015); razstava EXPO Postojnska jama kras za Postojnsko jamo d.o.o.,
  • Kamnine & relief, projekt Centra odličnosti FABRICA (Forum za Adaptacijo in Bogatenje Raziskovalnih rezultatov, Idej in Aplikacij)" (No. EPD 06.1.1.01/CO); nosilka mape/podpoglavja,
  • Geologija v vrtačah z arheološkimi sondami na trasi AC Divača – Kozina  (1997); naročniški projekt,
  • Trnovski gozd in Gora - I. Faza (del sektorskih študij za razglasitev Regijskega parka Trnovski gozd in Gora) (1997); koordinator naročniškega projekta,
  • Speleološke raziskave v trasi AC Petrinje - Črni kal (1997); koordinator naročniškega projekta.

   

  Vodenje bilateralnih projektov

  • Nosilka več ARRS Bilateralnih projektov s Čehi (Inštitut za geologijo Češke akademije znanosti, Praga):
   • 1998-1999: Raziskovanje sedimentov na krasu, na primerih s Slovenskega klasičnega krasa;
   • 2001-2002: Razvoj krasa in jam glede na proučevanje jamskih zapolnitev, Slovenija;
   • 2003-2004: Rekonstrukcija speleogeneze in razvoja krasa s študijem jamskih zapolnitev, Slovenija;
   • 2005-2006: Paleomagnetne raziskave sedimentov na kraških področjih Slovenije; v povezavi s paleotektonskimi rekonstrukcijami;
   • 2009-2010: Kraški sedimenti: orodje za rekonstrukcijo tektonskega in geomorfnega razvoja kraških področij (na zgledih s kraških ozemelj Slovenije).
  • Nosilka ARRS Bilateralnih projektov s Kitajsko:
   • 1995-1996: z Inštitutom za geologijo Kitajske akademije znanosti, projekt 01 - 3 - 03, SLO – 3 z naslovom  Karst Enviroment Protection and Explotation of Cave Reseorces;
   • 1995-1996: z Yunnanskim geografskim inštitutom, projekt 01 - 3 - 05, SLO – 5 z naslovom A cooperative Research on Karst Phenoment’s Preservation, Protection and Large Cave System’s Exploration in Yunnan Province.

   

  Pedagoška dejavnost

  Predavateljica

  • Podiplomski študijski program Krasoslovje, Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU (2004-  ). 
  • Dodiplomski program Geografija kontaktnih prostorov, Modul kras: predmeta: Osnove krasoslovja (2006-2010)  in Geomorfologija krasa (2006-2010) ter Geomorfologija kraškega površja in jam (2010-2014); Fakultete za humanistične študije Koper, Univerze na Primorskem.

   

  Mentorica mladi raziskovalki

  • Mentorica mladi raziskovalki Petri Gostinčar (2010-2016) na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU.  

   

  Mentorstvo pri doktoratih

  • GOSTINČAR, Petra, 2016: Geomorphological characteristics of karst on contact between limestone and dolomite in Slovenia: dissertation. Nova Gorica: [P. Gostinčar], 2016. XXI, 276 p.
  • RAMSEY, Carol, 2015: Morphometry and basic ecological characteristics of dolines in unlogged temperate rainforest karst landscapes of Northern Vancouver Island, British Columbia, Canada : dissertation. Nova Gorica: [C. L. Ramsey], 2015. XXIII, 316.

   

  Mentorica pri magisteriju

  • VIDMAR, Suzana. Preučevanja Krasa v osnovni šoli : predlog terenskega spoznavanja Krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih: magistrsko delo. Nova Gorica: 2011. 335 str., ilustr. COBISS.SI-ID 1916155].

   

  Mentorica pri diplomah

  • MAČUS, Patricija, 2016: Naravna in kulturna dediščina jam Moravškega krasa : diplomsko delo. Koper: [P. Mačus], 2016. 94 p.
  • SOVINC, Mateja, 2016: Predlog krasoslovne učne poti skozi Ponikovski kras : diplomsko delo. Koper: [M. Sovinc], 2016. 82 p.
  • FABJANČIČ, Marinka, 2013: Geomorfološki fenomeni na krasoslovni učni poti v okolici Materije : diplomsko delo. Koper: [M. Fabjančič], 2013. 107 p.
  • VIDMAR, Peter, 2010: Geomorfologija izbranih območij pobočja Trnovskega gozda: diplomsko delo. Koper: [P. Vidmar], 2010, 88 p.
  • RACE, Barbara, 2007: Geomorfologija kraškega površja Občine Divača : diplomsko delo. Koper: [B. Race], 2008. 87 p.

   

  Izbrane publikacije

  Članki

  • Audra, P., Bosák,P., Gázquez, F., Cailhol, D., Skála, R., Lisá, L., Jonášová, Š., Frumkin, A., Knez, M., Slabe, T., Zupan Hajna, N., Al-Farraj, A., 2017: Bat urea-derived minerals in arid environment. First identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International Journal of Speleology, 46/1, 81-92. DOI: 10.5038/1827-806X.46.1.2001
  • Zupan Hajna, N., Skála, R., Al Farraj Al Ketbi, As., Šťasný, M., Bosák, P., 2016: Palygorskite from cave sediments: case study from Wadi Haqil, United Arab Emirates. Arabian journal of geosciences, 9/17, 1-11; doi: 10.1007/s12517-016-2721-2
  • Häuselmann, P., Mihevc, A., Pruner, P., Horáček, I., Čermák, S., Hercman, H., Sahy, D., Fiebig, M., Zupan Hajna, N., Bosák, P., 2015: Snežna jama (Slovenia): interdisciplinary dating of cave sediments and implication for landscape evolution. Geomorphology, 247, 10-24; doi: 10.1016/j.geomorph.2014.12.034.
  • Al Farraj Al Ketbi, A., Slabe, T., Knez, M., Gabrovšek, F., Mulec, J., Petrič, M.,  Zupan Hajna, N., 2014: Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates. Acta carsologica, 43/1, 23-41; doi: 10.3986/ac.v43i1.579
  • Baioni, D., Murana, A., Zupan Hajna, N., 2014: Karstic morphology in northern Sinus Meridiani, Mars. Geosciences Journal, 18/ 3, 261-268, doi: 10.1007/s12303-014-0003-0.
  • Baioni, D., Zupan Hajna, N., Wezel, F.-C., 2011: Karst landforms in an interior layered deposit within the Coprates Chasma, Mars. Acta carsologica, 40/3, 473-481. 
  • Bosák, P.,  Pruner, P.,  Zupan Hajna, N., HERCMAN, Helena, Mihevc, A., WAGNER, Jan, 2010: Križna jama (SW Slovenia): Numerical- and correlated- ages from Cave Bear-bearing sediments. Acta carsologica, 39/ 3, 529-549. 
  • Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Pruner, P., Bosák, P., 2010: Palaeomagnetic research on karst sediments in Slovenia. International journal of speleology, 39/ 2, 47-60.
  • Pruner, P., Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Bosák, P., Otakar, M., Schnabl, P., Venhodová, D., 2010: Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia). Studia geophysica et geodaetica, 54/1, 27-48. 
  • Baioni, D., Zupan Hajna, N., Wezel, F.-C., 2009: Karst landforms in a Martian evaporitic dome, Acta carsologica, 38/1, 9-18. 
  • Zupan Hajna, N., Pruner, P., Mihevc, A., Schnabl, P., Bosák, P., 2008: Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone. Acta carsologica, 37/1, 63-86. 
  • Horáček, I., Mihevc, A., Zupan Hajna, N., Pruner, P., Bosák, P., 2007: Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave. Acta carsologica, 36/3, 453-468.

   

  Knjige

  • Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Pruner, P., Bosák, P., 2008: Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia. Carsologica, 8, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 266 p.
  • Zupan Hajna, N., 2003: Incomplete solution : weathering of cave walls and the production, transport and deposition of carbonate fines. Carsologica, 3, Postojna: ZRC Publishing, 167 p.
  • Zupan Hajna, N., Ravbar, N., Rubinić, J., Petrič, M.(Eds.), 2015: Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, VII, 151 p.
  • Knez, M., Slabe, T., Gabrovšek, F., Kogovšek, J., Kranjc, A., Mihevc, A., Mulec, J., Otoničar, B., Perne, M., Petrič, M., Pipan, T., Prelovšek, M., Ravbar, N., Šebela, S.,  Zupan Hajna, N., Bosák, P.,  Pruner, P., Liu, H., Knez, M. (Ed.), Slabe, T. (Ed.), 2016: Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Cham [etc.]: Springer, 324 p., doi: 10.1007/978-3-319-21203-6. 
  • Gabrovšek, F., Knez, M. (Ed.), Kogovšek, J., Mihevc, A., Mulec, J., Otoničar, B., Perne, M., Petrič, M. (Ed.), Pipan, T., Prelovšek, M., Slabe, T. (Ed.), Šebela, S. (Ed.), Turk, J.,  Zupan Hajna, N., 2015: The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Cham [etc.]: Springer, 102 p., doi: 10.1007/978-3-319-04456-9.

   

  Poglavje v knjigi

  • Zupan Hajna, N., 2015: What is karst?. V:  Zupan Hajna, N. (ur.), et al. Life and water on Karst: monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 6-14.
  • Zupan Hajna, N., Mihevc, A.,  Pruner, P., Bosák, P., 2012: The age of cave sediments in Slovenia. V: ANDRIČ, Maja (ur.). Dolgoročne spremembe okolja 1, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 89-100.
  • Zupan Hajna, N., 2012: Dinaric karst: geography and geology. V: White, W. B. (ur.), Culver, D. C. (ur.): Encyclopedia of caves. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 195-203.
  • Zupan Hajna, N., 2011: Human intervention in the karst underground through quaries : examples from Slovenia. V: Pprelovšek, M. (ur.), Zupan Hajna, N. (ur.),: Pressures and protection of the underground karst: cases from Slovenia and Croatia. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011, 93-100.
  • Zupan Hajna, N., 2010: Geology. V:  Mihevc, A. (ur.), Prelovšek, M. (ur.),  Zupan Hajna, N. (ur.). Introduction to the Dinaric Karst. Postojna: Karst Research Institute at ZRC SAZU,14-19.
  • Zupan Hajna, N., 2004: Karst in Slovenia. V: Orožen Adamič, M. (ur.). Slovenia: a geographical overview. Ljubljana: Association of the Geographical Societies of Slovenia: Založba ZRC, 39-44.

   

  Vse publikacije (COBISS) >>

  Ključne besede

  jamski sedimenti • geomorfologija krasa • geologija krasa • nepopolno raztapljanje karbonatov v jamskem okolju • promocija jam in krasa 

  Priznanja in nagrade

  UIS priznanje za organizacijo 50. obletnice Mednarodne speleološke zveze (2015) • Priznanje Geografske zveze Združenih arabskih emiratov (2016; član skupine)