RI-SI-EPOS

Osnovni Podatki

Opis

Nosilni partner projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-EPOS« je ZRC SAZU, sodelujoči partnerji pa so: Geološki Zavod Slovenije, Univerza v Ljubljani FGG in Inštitut Jožef Stefan. Pogodba št. C3330-19-952056 med ZRC SAZU in MIZŠ je bila podpisana 22.7.2019.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.
Operacija je uvrščena v Načrt razvojnih programov (NRP) št. 3330-19-1142. Delež prispevka EU je 80%.
 


Rezultati

Aktivnosti:

 • NOVA RAZISKOVALNA OPREMA

  Seznam opreme s slikovnim gradivom

  V okviru projekta RI-SI-EPOS se kupuje raziskovalna oprema za proučevanje in pridobivanje podatkov s področja geoznanosti.
 • Junij 2020

  Nova pisarna na IZRK ZRC SAZU v Postojni – središče in vozlišče EPOS Slovenia in RI-SI-EPOS. Foto: Stanka Šebela
 • 13.7.2020 – IZRK ZRC SAZU, Postojna

  Delavnica RI-SI-EPOS (uporaba raziskovalne opreme, namen RI (raziskovalne infrastrukture), evidenca uporabe RI, citiranje projekta, objave….) Pripravila: dr Stanka Šebela Foto: Jasmina Čeligoj Biščak
   
  Foto: Jasmina Čeligoj Biščak
 • Seizmološka postaja Bojanci

  Od 3.9.2020 je v Bojancih v Beli krajini nameščen širokopasovni seizmometer (Nanometrics, Kanada) v okviru RI-SI-EPOS, oznaka BOJS, namesto obstoječega ARSO seizmometra STS-2. Foto: Izidor Tasič ARSO, Urad za seizmologijo
 • Prenosne seizmološke postaje

  Mreža prenosnih potresnih postaj južno od Postojne – »RI-SI-EPOS« (sodelovanje med ZRC SAZU in ARSO Urad za seizmologijo) prenosne_potresne_opazovalnice_a3_format.pdf
 • 9.9.2020

  Postojnska jama, Lepe jame, postavitev spektrometra za metan v okviru »RI-SI-EPOS« Foto: Stanka Šebela
 • 2.-6. november 2020 telekonferenca

  2. - 6. november 2020 - udeležba na telekonferenci ORFEUS + EPOS SP + AdriaArray Virtual Workshop«: Program
 • 4. november 2020 telekonferenca

  4. November 2020 - Jurij Pahor je v soavtorstvu z Martino Čarman (ARSO, Urad za seizmologijo) na telekonferenci »ORFEUS + EPOS SP + AdriaArray Virtual Workshop« predstavil seizmološko mrežo v Sloveniji in predstavil tudi sodelovanje z ZRC SAZU in postavitev novih prenosnih seizmoloških postaj, ki so bile nameščene v okviru projekta RI-SI-EPOS v Vzhodni kohezijski regiji.
 • Podatki širokopasovne potresne opazovalnice v Bojancih (Bela krajina) na lokaciji ARSO z oznako BOJS se pošiljajo v bazo podatkov ORFEUS od 3.9.2020 https://www.orfeus-eu.org/data/.
 • september 2020 meritve z GNSS anteno


  September 2020 – meritve položaja in nadmorske višine določenih mest pred Postojnsko jamo z GNSS anteno (Rover Leica).
 • 25. 10. 2020 – slikanje Cerkniškega polja z dronom (fotografije Matej Blatnik).


  Slika - Naravna in regulirana struga Stržena na Cerkniškem polju (foto Matej Blatnik).
 • 29. december 2020
Zelo širokopasovna potresna opazovalnica ((Nanometrics) na lokaciji Bojanci (Bela krajina) -Vzhodna kohezijska regija z oznako BOJS je zaznala močan potres na Hrvaškem (Petrinja 29.12.2020, ML = 6.2).

 

 • 22. 3. 2021 - ARSO Urad za seizmologijo je analiziral seizmološke podatke ob obletnici močnega potresa pri Zagrebu 22. 3. 2020, kjer so predstavljeni tudi podatki, ki jih je zaznala RI-SI-EPOS širokopasovna opazovalnica Bojanci (oznaka BOJS). https://potresi.arso.gov.si/doc/dokumenti/ARSOpotresi_Zagreb2020.pdf

 • April 2021 – promocijski material RI-SI-EPOS – zaščitne maske za obraz
  Zaščitna maska.
 • 9.5.2021 - Lidarsko skeniranje ledu v Veliki ledeni jami v Paradani, uporaba 3D skenerja (foto M. Blatnik).
  Lidarsko skeniranje
 • 11. 5. 2021 – Postojnska jama, meritve mikro-premikov s tenziometri TM 72 (slika M. Krebelj)
  Pregledovanje podatkov.
 • 13. 5. 2021 – Potres blizu Ilirske Bistrice. Na sliki so podatki, ki jih je zabeležila mreža prenosnih potresnih postaj južno od Postojne. Več o potresu na ARSO
  Podatki seizmoloških postaj
 • 14.6.2021 – 28. Mednarodna krasoslovna šola 2021, poster Celigoj-Biscak_Development-of-research-infrastructure-RI-for-the-international-competitiveness-of-the-development-of-Slovenian-RI-space-RI-SI-EPOS(pdf)
 • 14.-17.6.2021 – 28. Mednarodna krasoslovna šola 2021, uporaba drona RI-SI-EPOS in 3D skenerja RI-SI-EPOS. Vir: BLATNIK, M. et al. (urednik) VODNIK-MKS-28-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 65884931]
 • 15.-18.6.2021 – Postojnska jama, Županova jama, Kostanjeviška jama - Teren s predstavniki Institute of Rock Structure and Mechanics of the Czech Academy of Sciences, pregled delovanja ekstenziometrov TM 72, Slika 1 (Ekstenziometer TM72 v Postojnski jami – Postojna 2) in Slika 2 (Županova jama)
  Ekstenziometer TM72 v Postojnski jami – Postojna 2

  Županova jama
 • 20.7.2021 – Teren Bojanci (Bela krajina) – pregled delovanja zelo širokopasovne seizmološke postaje z oznako BOJS, predstavniki ARSO Urad za seizmologijo in IZRK ZRC SAZU, Sliki 3 in 4
   

   
 • Avgust 2021 – Postojnska jama – Terenski pregled delovanja inštrumenta za merjenje metana.
   
 • 23.9.2021 – predavanje na 37. ESC telekonferenci
   
  https://www.escgreece2021.eu/ (Šebela S, Tasič I, Čarman M, Năpăruş-Aljančič M, Novak U, Živčić M - Potential Near Fault Observatory site in Slovenia: overview of the area south of Postojna) [COBISS.SI-ID 77257731].
 • Konec septembra 2021 – Zaključno poročilo o delu na projektu RI-SI-EPOS za MIZŠ
 • 25. november 2021 – Promocijski video RI-SI-EPOS

                         

          https://www.youtube.com/watch?v=NM1so88QNgc

 • November 2021 – EPOS v Sloveniji: Odgovorne raziskovalne inovacije in priložnosti (Dr. Magdalena Năpăruş-Aljančič & Dr. Stanka Šebela (ZRC SAZU)) https://www.epos-eu.org/ri-si-epos-project-slovenia
 • 1. oktober 2021 – Obisk znanstvenih svetnikov držav EU iz Bruslja in predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Postojna

V sklopu dogodkov predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021 so Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU obiskali znanstveni svetniki držav EU iz Bruslja in predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Po nagovoru predstojnika dr. Tadeja Slabeta so si ogledali prostore in delovanje inštituta. Med drugim so si ogledali novo pisarno podatkovnega središča in vozlišča RI-SI-EPOS. Seznanili smo jih tudi z aktivnostmi projekta RI-SI-EPOS.

V pisarni podatkovnega središča in vozlišča RI-SI-EPOS, foto Blaž Kogovšek.

Foto: F. Drole

 • 11. februar 2022 – mag. Gašper Dovžan (državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve) je obiskal IZRK ZRC SAZU

Vir: Twitter

 

 • 21. april 2022 - Predavanje z naslovom Hidrogeološke raziskave v Pivški dolini, Postojna

V četrtek, 21. 4. 2022 je Cyril Mayaud, raziskovalec z Inštituta za raziskovanje krasa, v Notranjskem muzeju imel predavanje z naslovom Hidrogeološke raziskave v Pivški dolini. Pri raziskavah so raziskovalci uporabili tudi novo raziskovalno opremo, ki je bila nabavljena v okviru projekta RI-SI-EPOS.

Foto C. Mayaud in S. Šebela.

 • 25. julij 2022 - Fotografija meseca na spletni strani LifeWatch ERIC: Presihajoče Cerkniško jezero z estavelami in reko Stržen posneto z RI-SI-EPOS dronom (foto M. Blatnik).

 • 1. december 2022 - Terenski ogled delovanja seizmoloških postaj SLO KARST NFO

Mašun, kjer se nahaja seizmološka postaja z oznako MASE, foto: Žan Kafol

Mašun, kjer se nahaja seizmološka postaja z oznako MASE, foto: S. Šebela

Grad Snežnik, kjer se nahaja seizmološka postaja z oznako GSNE, foto: Žan Kafol

Grad Snežnik, kjer se nahaja seizmološka postaja z oznako GSNE, foto: S. Šebela

Objave:

 • Šebela S, Costa G, Vaupotič J, Živčić M, Viršek Ravbar N, Năpăruș-Aljančič M. 2020. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. EGU2020-4657, EGU General Assembly 2020, Abstract 1-2 pp. egu2020-4657-print.pdf
 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
 • ŠEBELA, Stanka, TASIČ, Izidor, ŽIVČIĆ, Mladen, MALI, Marko, KREBELJ, Matej, ČELIGOJ, Jasmina, PANČUR, Luka, PAHOR, Jurij, ČARMAN, Martina, ZUPANČIČ, Polona, GOSAR, Andrej. Mreža prenosnih potresnih opazovalnic južno od Postojne - "RI-SI-EPOS". [Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2020]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF), Ilustr. https://izrk.zrc-sazu.si/sites/default/files/prenosne_potresne_opazovalnice_a3_format.pdf [COBISS.SI-ID 28949763]
 • Šebela S., 2021. Raziskovalna infrastruktura RI-SI-EPOS na področju krasoslovja. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 7-13, http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2021/SZGG_2021_Sebela.pdf [COBISS.SI-ID 56518915]
 • Čarman M., Jesenko T., Šebela S., Zupančič P., Birko D. in Živčić M. 2021. Pomen mreže prenosnih potresnih opazovalnic RI-SI-EPOS jugovzhodno od Postojne. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 1-12, http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2021/SZGG_2021_Carman_Sebela_in_dr.pdf [COBISS.SI-ID 56519171]
 • Čarman M. 2021. Uporaba navzkrižne korelacije za detekcijo potresov v potresnih nizih. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 1-12, http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2021/SZGG_2021_Carman.pdf 
 • Čarman M. 2021. Poročilo o delu Sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje za leto 2020 s prispevki GeoZS, Geoinženiring, Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU in ARSO. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/porocila/2020/SZGG_IASPEI_2020.pdf 
 • Triglav Čekada M., Vreča P., Polajnar D., Sinjur I., Blatnik M., Kobal M., Bajcer B. in  Pavšek M., 2021. SEKCIJA ZA KRIOSFERO poročilo o delu v 2020 Skupščina, Ljubljana, 28. 1. 2021 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/porocila/2020/SZGG_IACS_2020.pdf
 • RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, BLATNIK, Matej, ŠVARA, Astrid. A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management. July 2021, vol. 126, 14 str., ilustr. ISSN 1470-160X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21003587, DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107693. [COBISS.SI-ID 61336323]
 • BLATNIK, Matej, OBU, Jaroslav, KOŠUTNIK, Jure. 2021. Ice thickness measurements in ice caves using terrestrial LiDAR scanner : examples from Slovenia = Spremljanje količine ledu v ledenih jamah z uporabo terestičnega lidarskega skenerja : primeri iz Slovenije. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [within international year of karst and caves] = [ob mednarnodnem letu jam in krasa] : 28th International Karstological School Classical Karst = 28. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : abstracts & guide book = povzetki & vodnik : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, str. 78. [COBISS.SI-ID 70544131]
 • ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, KREBELJ, Matej, ALJANČIČ, Magdalena. 2021. Development of research infrastructure (RI) for the international competitiveness of the development of Slovenian RI space - RI-SI-EPOS and RI-SI-LifeWatch = Razvoj raziskovalne infrastrukture (RI) za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora - RI-SI-EPOS in RI-SI-LifeWatch. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [within international year of karst and caves] = [ob mednarnodnem letu jam in krasa] : 28th International Karstological School Classical Karst = 28. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : abstracts & guide book = povzetki & vodnik : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, str. 82. [COBISS.SI-ID 70544643]
 • NOVAK, Uroš, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. 2021. The use of new technologies for understanding structural geology and hydrogeology of the karst unsaturated zone = Uporaba sodobne tehnologije za prepoznavanje strukturnih geoloških in hidrogeloloških značilnosti v nenasičenem delu kraškega vodonosnika. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [within international year of karst and caves] = [ob mednarnodnem letu jam in krasa] : 28th International Karstological School Classical Karst = 28. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : abstracts & guide book = povzetki & vodnik : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, str. 112. [COBISS.SI-ID 70546947]
 • BLATNIK, Matej (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), MIHEVC, Andrej (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). 2021. Regional karstology - local and general aspects = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [within international year of karst and caves] = [ob mednarodnem letu jam in krasa] : 28th International Karstological School Classical Karst = 28. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : abstracts & guide book = povzetki & vodnik : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 69022979] https://iks.zrc-sazu.si/wp-content/uploads/2021/07/VODNIK-MKS-28-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 65884931]
 • Šebela S., Stemberk J., Briestenský M. 2021. Micro-displacement monitoring in caves at the Southern Alps–Dinarides–Southwestern Pannonian Basin junction. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10064-021-02382-4.pdf
  ISSN 1435-9529. [Print ed.], 2021, 21 str., ilustr., doi: 10.1007/s10064-021-02382-4. [COBISS.SI-ID 73030147]
 • ŠEBELA, Stanka, TASIČ, Izidor, ČARMAN, Martina, ALJANČIČ, Magdalena, NOVAK, Uroš, ŽIVČIĆ, Mladen. Potential near fault observatory site in Slovenia : overview of the area south of Postojna. V: Virtual 37th General Assembly of the European Seismological Commission, ESC 2021, 19-24 September : book of abstracts. [S. l.: European Seismological Commission. 2021], str. 300. https://www.erasmus.gr/UsersFiles/microsite1193/Documents/2021.09.09ESC2021AbstractBookFINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 77257731]

 • BOU-RABEE, D. M., VIČIČ, Blaž, LECHLEITNER, F., AOUDIA, A., HENDERSON, Gideon M., ŠEBELA, Stanka. Records of paleoearthquakes in speleothems in the Northwestern Dinarides, Slovenia. V: CARMINA, Bernardo (ur.). 90° Congresso della Società Geologica Italiana : abstract book : Trieste 14-16 settembre 2021. [S. l.: Società Geologica Italiana. 2021], str. 121. https://www.socgeol.it/files/download/pubblicazioni/Abstract%20Book/Abstract%2090mo%20Congresso%20SGI_06-09-21.pdf. [COBISS.SI-ID 77259011]

 • ŠEBELA, Stanka. RI-SI-EPOS project: e-predavanje po videopovezavi na mednarodnem dogodku "EPOS ERIC and EPOS SP - Integration of Balkan countries", 9. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 96794883]

 • SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Welcome speech : e-predavanje po videopovezavi na mednarodnem dogodku "EPOS ERIC and EPOS SP - Integration of Balkan countries", 9. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 96794627]

 • ŠEBELA, Stanka. Potential near fault observatory site in Slovenia : overview of the area south of Postojna. [S. l.: s. n., 2021]. 1 spletni vir (videoposnetek (11 min, 15 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=pRGHu4o0FEM. [COBISS.SI-ID 85580803]

 • ALJANČIČ, Magdalena, BLATNIK, Matej, KREBELJ, Matej, ŠEBELA, Stanka. RI-SI-EPOS project 2021. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (videoposnetek (2 min, 35 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=NM1so88QNgc. [COBISS.SI-ID 87006211]

 • ALJANČIČ Magdalena & ŠEBELA Stanka 2021. EPOS in Slovenia: Responsible Research Innovation and Opportunities https://www.epos-eu.org/ri-si-epos-project-slovenia

 • MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, SKOK, Sara, ŠEBELA, Stanka, CERKVENIK, Rosana, ZORMAN, Tomaž, HOLKO, Ladislav, ELERŠEK, Tina, PAŠIĆ, Lejla. Emerging ecotone and microbial community of a sulfidic spring in the reka River near Škocjanske jame, Slovenia. Diversity. 2021, vol. 13, iss. 12, str. 1-20, ilustr. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/13/12/655, DOI: 10.3390/d13120655. [COBISS.SI-ID 88885251]

 • ŠEBELA, Stanka. Natural and anthropogenic impacts on cave climates : Postojna and Predjama show caves (Slovenia), (Earth and planetary sciences). 1st ed. [S. l.]: Elsevier, 2022. 274 str. ISBN 978-0-12-822954-5. https://www.elsevier.com/books/natural-and-anthropogenic-impacts-on-cave-climates/sebela/978-0-12-822954-5, doi: 10.1016/B978-0-12-822954-5.00001-9. [COBISS.SI-ID 64999683]

 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Comparison of historical and current temperatures in show caves (Slovenia). SN Applied Sciences. 2022, iss. 1, art. no. 1, 12 str., ilustr. ISSN 2523-3971. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs42452-021-04881-1, DOI: 10.1007/s42452-021-04881-1. [COBISS.SI-ID 88061699]

 • ŠEBELA, Stanka 2022. Koncentracije metana in ogljikovega dioksida v Lepih jamah, Postojnska jama, http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2022/SZGG_2022_Sebela.pdf [COBISS.SI-ID 96972547]

 • NOVAK, Uroš 2022. Uporaba novih tehnologij pri geološkem kartiranju kraškega površja in jam, http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2022/SZGG_2022_Novak.pdf [COBISS.SI-ID 96973059]

 • PRELOVŠEK, Mitja 2022. Geodetski monitoring pomika potencialno nestabilne skalne gmote na vhodu v Križno jamo, http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2022/SZGG_2022_Prelovsek.pdf [COBISS.SI-ID 96973315]

 • BLATNIK, Matej, OBU, Jaroslav, KOŠUTNIK, Jure, BLATNIK, Alojzij, FILHOL, Simon, GIROD, Luc, ZWIEBACK, Simon, OVERDUIN, Paul, BOIKE, Julia 2022. Sortirana tla v jamah – pokazatelj podobnosti med jamami in periglacialnim okoljem, http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2022/SZGG_2022_Blatnik_et_al.pdf [COBISS.SI-ID 96973827]

 • KOGOVŠEK, Blaž. 2022. Characterization of a karst aquifer in the recharge area of Malenščica and Unica springs based on spatial and temporal variations of natural tracers : dissertation. Nova Gorica: [B. Kogovšek], 2022. XII, 242 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7168. [COBISS.SI-ID 99189763]

 • MAYAUD Cyril, KOGOVŠEK Blaž, GABROVŠEK Franci, BLATNIK Matej, NOVAK Uroš, PETRIČ Metka, MULEC Janez, SKOK Sara, RAVBAR Nataša. 21. 4. 2022. Hidrogeološke raziskave v Pivški dolini. / Hydrogeological research in the Pivka Valley.

 • CHIARALUCE, Lauro, FESTA, Gaetano, BERNARD, Pascal, CARACAUSI, Antyonio, CARLUCCIO, Ivano, CLINTON, John F., DI STEFANO, Raffaele, ELIA, Luca, EVANGELIDIS, Christos P., ŠEBELA, Stanka, et al. The Near Fault Observatory community in Europe : a new resource for faulting and hazard studies. Annals of geophysics. 2022, vol. 65, no. 3, str. 1-18, DOI: 10.4401/ag-8778. [COBISS.SI-ID 116716547]
 • ŠEBELA, Stanka, ALJANČIČ, Magdalena, NOVAK, Uroš, ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina. Implementation of RI-SI-EPOS project - SLO KARST NFO = Izvedba RI-SI-EPOS projekta – SLO KARST NFO. V: ŠVARA, Astrid (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Speleology : 29th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Speleologija : 29. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik : Postojna, 2022. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 128-129. [COBISS.SI-ID 113590787]
 • KUKULJAN, Lovel. CO2 dynamics and dissolutional processes in the karst vadose zone : dissertation. Nova Gorica: 2022. XI, 118 str., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7365. [COBISS.SI-ID 112456195]
 • ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, NOVAK, Uroš, VALENTIĆ, Lara (avtor, fotograf), KUKULJAN, Lovel, OTONIČAR, Bojan. Postojnska jama (Postojna Cave system) : whole-day field trip (C). V: ŠVARA, Astrid (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Speleology : 29th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Speleologija : 29. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik : Postojna, 2022. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 46-84, [COBISS.SI-ID 113428483]
 • ALJANČIČ, Magdalena, ŠEBELA, Stanka, NOVAK, Uroš, ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina. Advances in research at EPOS Slovenia : the establishment of the new SLO KARST NFO site. V: Book of abstracts : critical steps for research and practice in disaster risk management in the age of climate change and Covid-19 pandemics : conference : IDRIM2022 : Cluj-Napoca, Romania, 21-23 September 2022 : [the 12th International Conference of the International Society for the Integrated Disaster Risk Management]. Cluj-Napoca: International society for the integrated disaster risk management, 2022. Str. [15]. https://drive.google.com/file/d/1JyySH3vvRxji6_GOBLhUdAug1VVX3MMK/view?usp=share_link. [COBISS.SI-ID 133016067]
 • Never seen before footage olovenia Caves - f S3D scanning gives you a totally different experience. https://www.youtube.com/watch?v=6_N90DjlM4E
 • RUPAR, Lovro. Mikrogravimetrične raziskave na območju Povirja in Škocjanskih jam: Magistrsko delo. Ljubljana, 2022.

Tip
Projekt

Tip projekta
raziskovalni projekt

Ključne besede
raziskovalne infrastrukture • pridobivanje podatkov in servisi • prost dostop

Raziskovalna področja
Geofizika P500
Tektonika P440

Prenesi