Opis

Tvorno razvijamo mednarodno krasoslovje in njegova najbolj pomembna področja. Ugotavljamo zakonitosti selektivnega zakrasevanja in morfogenetskih procesov. Skladno z razumevanjem dinamike aktivne tektonike analiziramo meritve 3D premikov dobljenih s tenziometri v kraških jamah. Geomorfološko proučevanje usmerjamo v iskanje povezav med površinskimi oblikami in jamami s poudarkom na razpoznavanju neotektonskih premikov, ki vplivajo na zaporedje reliefnih oblik. Pridobivamo nove podatke o starosti jamskih sedimentov, času tektonskih, paleoklimatskih in paleogeografskih dogajanj in nastanka krasa v Sloveniji. Terensko in laboratorijsko razvijamo znanje o oblikovanju kraškega skalnega reliefa. Proučujemo litološko sestavo karbonatnih kamnin in na izbranih območjih poskušamo dognati, na kakšen način in v kakšnem obsegu kamninska sestava vpliva na oblikovanje in razvoj kraških oblik. Pričenjamo s podrobnejšim raziskovanjem debelo zrnatih kalcitnih kristalov in kraških votlin, v katerih rastejo. Predvsem nas zanimajo njihova starost, pogoji nastanka ter vzroki njihove regionalne razširjenosti. Nadaljujemo z dolgotrajnim spremljanjem meteoroloških, hidroloških in fizikalno-kemičnih kazalcev v različnih delih kraških vodonosnikov in obdelujemo zbrane podatke. Ugotavljamo spremenljivost pretakanja voda in prenosa snovi v krasu v različnih hidroloških pogojih. Nadgrajujemo numerične modele kraških vodonosnikov. Na raziskovalnem poligonu v Postojnski jami nadaljujemo z dolgoročnimi in zveznimi meritvami pretokov, temperature, spec. el. prevodnosti in prisotnosti fluorescentnega sledila v curkih vadozne cone 100 m pod površjem. Dokončujemo razlago vodonosnika severno od Planinskega polja, ki temelji na meritvah v izbranih jamah. Izdelujemo hidravlični in termalni model Postojnske jame. Raziskujemo vire energije v podzemeljskem okolju in njihov pomen za evolucijo biodiverzitete. Proučujemo kulturno krajino, zgodovino krasoslovja in kraško terminologijo. Spoznanja nadgrajujemo s povezovanjem v izsledke o celostnem razvoju krasa. Sveže znanje podajamo študentom.

Vodja programa

Vodja programa na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS