Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine

applied research project
Osnovni Podatki

Opis

Cilj raziskave je ugotoviti dejansko stanje krasa Škocjanskih jam in površja, izvajati meritve sistema (meteorologija in hidrologija), identificirati sedanji vpliv turizma in določiti najustreznejšo metodologijo in ukrepe za trajnostno rabo turistične jame. Interdisciplinarne metode bodo osnova raziskav, saj gre za kompleksen sistem, ki zajema dogodke v geološki preteklosti kot tudi sedanje dogodke npr. rast sige, odlaganje sige v ponvicah, aktivne poplave. Naš izviren interdisciplinaren pristop reševanja problema na krasu bo imel potencialni vpliv za reševanje podobnih primerov v svetovnem merilu.


Rezultati

Aktivnosti:

 • 9. junij 2017 – sestanek projektnih sodelavcev v Parku Škocjanske jame (foto: 1, 2),

 • 28. junij 2017 – terensko delo v Škocjanskih jamah (vzorčevanje in fizikalno-kemijske analize prenikle vode ter Reke),

 • 23. avgust 2017 – terensko delo v Mali dolini (Park Škocjanske jame; geološko kartiranje; foto: 1, 2),

 • december 2017 – v okviru projekta smo v Škocjanskih jamah (za tunelom) postavili prvo meteorološko postajo z meritvami v realnem času (foto: 1),

 • 8. marec 2018 – objavljen znanstveni članek v reviji Journal of Hydrology (Elsevier), 560, 56-74. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.03.019. Avtorji: Gabrovšek F., Peric B., Kaufmann G., naslov: Hydraulics of epiphreatic flow of a karst aquifer/Hidravlika epifreatičnega toka v kraškem vodonosniku,

Dinamika in značilnosti epifreatičnega toka ostaja pomemben izziv v kraški hidrologiji. V tej študiji smo raziskovali prehod poplavnih valov skozi podzemni sitem toka reke Reke med Škocjanskimi jamami in izviri Timave. Študija temelji na avtomatskih meritvah tlaka (nivoja), temperature in specifične električne prevodnosti v šestih jamah z aktivnim vodnim tokom. Ob poplavnih dogodkih pride do hitrega odziva sistema, kjer se vodna gladina ob izjemnih dogodkih dvigne tudi do preko sto metrov. V članku predstavimo prehod poplavnih valov skozi opazovani sistem. Glavni del študije predstavlja interpretacija dobljenih hidrogramov, ki temelji na osnovi znane porazdelitve in velikosti kanalov ter uporabe osnovnih hidravličnih principov. Poleg tega smo z analizo hidrogramov sklepali o strukturi še neraziskanega vodonosnika. Na ta način smo v opazovanem sistemu določili ozka grla za tok in položaj prelivnih rovov. To nam je omogočilo izdelavo hidravličnega modela, katerega odziv smo optimizirali na merjene podatke. Temperaturni in prevodnostni hidrogram smo uporabili za oceno navideznih hitrosti med točkami sistema v različnih hidrološkkih obdobjih.

 • 8. marec 2018 – Vmesno poročilo raziskovalnega projekta za obdobje od 1.5.2017 do 15.2.2018 (za ARRS),

 • 24. maj 2018 – Raziskave, monitoring in trajnostni turizem v Škocjanskih jamah (konferenca v Parku Škocjanske jame z vabljenimi predavatelji organizirana s strani ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa, Meis d.o.o. , Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije in Javnega zavoda Park Škocjanske jame; vabilo s programomfoto),

 • 31. maj 2018 – ureditev prenosa meteoroloških podatkov na postaji pred Veliko dvorano (Škocjanske jame) s strani ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa in Meis d.o.o. (foto)

 • december 2018 - Fazno poročilo za leto 2018 o delu na projektu,

 • 31. januar 2019 - objavljeni znanstveni prispevek na konferenci SZGG,

 • 3. februar 2019 - poplave v Škocjanskih jamah (visoka voda v Škocjanskih jamah je odnesla tudi del raziskovalne opreme; novica 24ur in Facebook).

 • 7.-9. oktober 2019 – mednarodna konferenca, Škocjanske jame, Trajnostno upravljanje turističnih jam/Sustainable management of show caves https://izrk-sci-mtg.zrc-sazu.si/

 • December 2019 – Fazno poročilo za leto 2019 o delu na projektu [COBISS.SI-ID 45656365]

 • Projekt je s strani ARRS podaljšan do 30.4.2021.

 • Sodelovanje v oddaji Ugriznimo znanost 14.5.2020, VPLIV TURIZMA NA KRAŠKE JAME, ODDAJA O ZNANOSTI https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174692916 

 • Januar 2021 – končno poročilo o rezultatih dela na projektu [COBISS.SI-ID 50522627]

 

Objave:

 • MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Whole-day field trip (C) : Škocjanske Jame, from the cave to the landscape morphology : Thursday, 22.6.2017, 8.30-19.30. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology = Mejniki in izzivi v krasoslovju : abstracts & guide book = povzetki & vodnik, 25th International Karstological School "Classical Karst "= 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2017, str. 78-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 41764653],
 • MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, ŠTURM, Samo, TOMAZIN, Rok, MATOS, Tadeja. Spacio-temporal distribution and tourist impact on airborne bacteria in a cave (Škocjan Caves, Slovenia). Diversity, ISSN 1424-2818, 2017, vol. 9, iss. 3, str. 1-14, ilustr., doi: 10.3390/d9030028. [COBISS.SI-ID 41852973],
 • ŠEBELA, Stanka. Geološke značilnosti kraških oken na primeru Škocjanskih jam. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2017: zbornik del, 23. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 25. januar 2018. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2018, str. 7-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 42567981],
 • MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, GABROVŠEK, Franci. Avtomatske meritve vetra. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2017: zbornik del, 23. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 25. januar 2018. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2018, str. 45-53. [COBISS.SI-ID 31172391],
 • GABROVŠEK, F., PERIC, B., KAUFMANN, G., 2018. Hydraulics of epiphreatic flow of a karst aquifer. Journal of Hydrology, 560, 56-74. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.03.019,
 • GABROVŠEK, Franci. Značilnosti podzemeljskega toka Reke: vabljeno predavanje v okviru Konference "Raziskave, monitoring in trajnostni turizem v Škocjanskih jamah", 24. maj 2018, Promocijsko-kongresni centru Pr Nanetovh, Matavun. [COBISS.SI-ID 43068717],
 • MULEC, Janez. Mikrobiološke raziskave v Parku Škocjanske jame: vabljeno predavanje v okviru Konference "Raziskave, monitoring in trajnostni turizem v Škocjanskih jamah", 24. maj 2018, Promocijsko-kongresni centru Pr Nanetovh, Matavun. [COBISS.SI-ID 43068461],
 • PRELOVŠEK, Mitja. Fizikalno-kemijski procesi v Škocjanskih jamah: vabljeno predavanje v okviru Konference "Raziskave, monitoring in trajnostni turizem v Škocjanskih jamah", 24. maj 2018, Promocijsko-kongresni centru Pr Nanetovh, Matavun. [COBISS.SI-ID 43068973],
 • ŠEBELA, Stanka. O izvajanju projekta Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine: vabljeno predavanje v okviru Konference "Raziskave, monitoring in trajnostni turizem v Škocjanskih jamah", 24. maj 2018, Promocijsko-kongresni centru Pr Nanetovh, Matavun. [COBISS.SI-ID 43069229],
 • MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, BOŽNAR, Marija, POPOVIĆ, Darko, GABROVŠEK, Franci, ŠEBELA, Stanka. Automatic measurements in Škocjan caves for sustainable use and protection of natural heritage = Avtomatske meritve v Škocjanskih jamah za trajnostno rabo in zaščito naravne dediščine. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 82. [COBISS.SI-ID 31557927],
 • PRELOVŠEK, Mitja, MULEC, Janez. Afternoon field trip (B) : M and [micro] show caves : Wednesday, 20th June 2018, 14:00-19:15 = Popoldansko terensko delo (B) : M in [mikro] turistične jame : Sreda, 20. junij 2018, 14.00-19.15. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 22-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 43364397],
 • BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2018 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44044589],
 • MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina, JARC, Simona. Meritve delcev v zraku turističnih jam. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2018 : zbornik del, 24. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 31. januar 2019. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2019, str. 25-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 44240941] .
 • ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka. Research infrastructures and karst science = Raziskovalne infrastrukture in krasoslovje. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts & guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 118-119. [COBISS.SI-ID 44887341]

 • ALJANČIČ, Magdalena, BLATNIK, Matej, ŠEBELA, Stanka. Importance of the speleological digital inventory of karst features at Škocjan Caves. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Sustainable management of show caves, Škocjan caves, 7-9 October 2019 : abstracts & guide book. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. 2019, str. 22. [COBISS.SI-ID 45214253]

 • ŠEBELA, Stanka. Karst research as basis for sustainable management of Škocjan Caves. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Sustainable management of show caves, Škocjan caves, 7-9 October 2019 : abstracts & guide book. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. 2019, str. 25. [COBISS.SI-ID 45214509]

 • ŠEBELA, Stanka, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2019 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45656365]

 • DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva), ČUČEK, Anja (oseba, ki intervjuva, scenarist), ŠEBELA, Stanka (intervjuvanec), PERIC, Borut (intervjuvanec), PRELOVŠEK, Mitja (intervjuvanec), MULEC, Janez (intervjuvanec), ŠČUKA, Stojan (intervjuvanec). Vpliv turizma na kraške jame, (Ugriznimo znanost). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174692916. [COBISS.SI-ID 15612163]

 • WALTERS, Richard, ZUPAN HAJNA, Nadja. 3D lasersko skeniranje naravnih jam: primer Škocjanskih jam = 3D laser scanning of the natural caves: example of Škocjanske Jame. Geodetski vestnik: glasilo Zveze geodetov Slovenije, ISSN 0351-0271. mar. 2020, letn. 64, št. 1, str. 89-103, http://www.geodetski-vestnik.com/64/1/gv64-1_walters.pdf, doi: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.89-103. [COBISS.SI-ID 46137901] 

 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

 • ŠEBELA, Stanka, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Končno poročilo o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268) 2017 - 2020. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2021. 114 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50522627]

 • PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka. The Škocjan Caves - UNESCO World Heritage Site. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving world subterranean heritage : natural, cultural and mixed subterranean heritage, (Zeitschrift für Geomorphologie, ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798, Supplementband, N. F., vol. 62, suppl. issue 3). [Stuttgart]: Borntraeger Science Publishers. 2021, vol. 62, str. 49-64, ilustr., doi: 10.1127/zfg_suppl/2021/0690. [COBISS.SI-ID 56516099]

 • ŠEBELA, Stanka. Natural and anthropogenic impacts on cave climates : Postojna and Predjama show caves (Slovenia), (Earth and planetary sciences). 1st ed. [S. l.]: Elsevier, 2021. 274 str. ISBN 978-0-12-822954-5. https://www.elsevier.com/books/natural-and-anthropogenic-impacts-on-cave-climates/sebela/978-0-12-822954-5, doi: 10.1016/B978-0-12-822954-5.00001-9. [COBISS.SI-ID 64999683]

 


Ključne besede
trajnostna raba jame
umetne nevronske mreže
numerične vremenske napovedi
merilni sistemi
mikroklima
Interdisciplinarne raziskave krasaPrenesi