Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Izvajanje opravil za varovanje okolja on ohranjanje narave -podzemni svet- pred pričetkom pripravljalnih del za gradnjo nove dvotirne proge Trst-Divača (odsek Divača-Črni Kal)
Sodelavci:
, , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
 
Trajanje:
6. maj 2009–31. marec 2010
Šifra:
2423-09-000129
Opis

S hidrološkega in speleološkega vidika gradita ozemlje trase nove dvotirne proge Trst-Divača med Divačo in Črnim Kalom dva tipa kamnin, ki določata razvoj in tip površja: karbonatne kamnine (kraški relief: podzemni tok vode, razvite jame in brezna) ter nekarbonarne kamnine-fliš (fluvio-denudacijski relief: površinski vodni tok, zelo redko podzemni, jame in brezna so zelo redka). Študija proučuje vpliv na kraški nadzemni in podzemni relief na karbonatnih kamninah, in sicer na površinske ter podzemne vodne tokove in podzemne jame. V kolikor so jame ponornega značaja (ponorne jame) in bi bil možen tudi gorvoden vpliv, je bilo v obravnavo vzeto tudi gorvodno hidrološko zaledje vodotokov, ki jame napajajo. Kjer je možen dolvodni posredni vpliv, so bile raziskane tudi dolvodno ležeče jame. Pri tem je bil ločen neposreden in posreden vpliv na kraške elemente pokrajine ter na skupno vplivno območje.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo RS za promet

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470 

Ključne besede

Kras • gradnja • železnica • Divača-Trst • Divača-Črni Kal