Osnovni podatki
Opis

Države in njihove upravne enote potrebujejo natančno strategijo za nadzor in blažitev poplav. V Sloveniji državni pristop k reševanju tega problema, žal, ni bil v zadostni meri podprt s strokovnimi in inovativnimi tehnološkimi rešitvami. Zato bomo v predlaganem projektu razvili integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja in ga ponudili upravljalskim organom v uporabo. Temeljil bo na kombiniranju hidrološkega, urbanističnega in uporabniškega pristopa. Zasnovan je na podlagi trenutnih znanj s področja kraške hidrologije in prostorskega planiranja in na podlagi uporabe sodobnih krasoslovnih, hidrogeoloških, urbanističnih in prostorsko-simulacijskih orodij v sodelovanju z različnimi deležniki. Novo razviti integralni sistem bo pilotno testiran na kraškem polju, kjer gre za specifične zakonitosti dinamike vodostajev in pretakanja voda. Razviti sistem bo pomenil doprinos znanj in pristopov v načrtovanju prostora in bo uporaben za napovedovanje in spremljanje posledic ob izrednih hidroloških dogodkih tudi na vseh drugih območjih, ne le v krasu.

Ključne povezave

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Ključne besede

poplava • hidrogeologija • urbanistično načrtovanje • uporabnik • model