Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Države in njihove upravne enote potrebujejo natančno strategijo za nadzor in blažitev poplav. V Sloveniji državni pristop k reševanju tega problema, žal, ni bil v zadostni meri podprt s strokovnimi in inovativnimi tehnološkimi rešitvami. Zato bomo v predlaganem projektu razvili integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja in ga ponudili upravljalskim organom v uporabo. Temeljil bo na kombiniranju hidrološkega, urbanističnega in uporabniškega pristopa. Zasnovan je na podlagi trenutnih znanj s področja kraške hidrologije in prostorskega planiranja in na podlagi uporabe sodobnih krasoslovnih, hidrogeoloških, urbanističnih in prostorsko-simulacijskih orodij v sodelovanju z različnimi deležniki. Novo razviti integralni sistem bo pilotno testiran na kraškem polju, kjer gre za specifične zakonitosti dinamike vodostajev in pretakanja voda. Razviti sistem bo pomenil doprinos znanj in pristopov v načrtovanju prostora in bo uporaben za napovedovanje in spremljanje posledic ob izrednih hidroloških dogodkih tudi na vseh drugih območjih, ne le v krasu.


Ključne povezave

Ključne besede
model
uporabnik
hidrogeologija
urbanistično načrtovanje
poplava