Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Geomorfološke značilnosti krasa na stiku med apnencem in dolomitom v Sloveniji
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. november 2010–30. april 2013
Opis

Z raziskavo bodo preučevane geomorfološke značilnosti krasa na stiku med apnencem in dolomitom v Sloveniji. Karbonatne kamnine, predvsem apnenci in dolomiti, obsegajo skoraj polovico Slovenije in se ponekod menjavajo na zelo kratke razdalje. Na litološkem stiku se lahko pojavljajo specifične reliefne oblike tako imenovanega kontaktnega krasa. Kontaktni kras je v Sloveniji dobro preučen predvsem na stiku karbonatnih in nekarbonatnih kamnin, medtem ko kontakt med apnenci in dolomiti, še ni bil kompleksno obravnavan. Za ozemlje Slovenije bodo najprej opredeljene osnovne geomorfološke značilnosti stika in evidentirane značilne oblike kontaktnega krasa. Na izbranih kontaktnih območjih bodo preučene geološke, morfološke in hidrološke značilnosti stika ter geomorfni procesi, ki so tam vplivali na razvoj krasa in kraških oblik. Opredeljeni bodo tudi osnovni procesi, ki vplivajo na razvoj reliefa na stiku, saj je kras dinamični sistem, ki ga oblikujejo različni fizikalno kemični procesi. Preučevan bo tako morfološki kot kraško/speleogenetski razvoj ter čas/starost razvoja posamezne kontaktne morfološke enote.

Rezultati

Analizirana je bila digitalna vektorska geološka karta, na podlagi katere so bila določena stična območja med apnenci in dolomiti v Sloveniji. Na podlagi analize stičnih območij so bila določena vzorčna območja za nadaljnje preučevanje. Nekaj vzorčnih območij je bilo s pomočjo terenskega dela geomorfološko kartiranih.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

karbonatne kamnine • dolomit • apnenec • kontaktni kras • alogena voda • geomorfologija