Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Preučevanje pretakanja padavin in prenosa snovi skozi vadozno cono krasa kot sestavnega dela kraških vodonosnikov v letu 2010
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. januar 2010–31. december 2010
Opis

Ni opisa.

Rezultati

V letu 2010 so se na območju med Cerkniškim in Planinskim poljem nadaljevale zvezne meritve nivoja, temperature in specifične električne prevodnosti na 4 merilnih mestih vzdolž vodnega toka Raka ter meritve padavin. Sočasno so potekale meritve pretakanja in prenosa snovi skozi 100 m debelo vadozno cono krasa. Rezultati odkrivajo značilnost polnjenja in praznjenja vadozne cone in pomembno vlogo predhodno shranjene vode. Na pretakanje vode je vezan tudi prenos kontaminantov. Raziskave podajajo novo znanje o hidrodinamiki in prenosu snovi s površja skozi vadozno cono in po podzemnih kanalih, kar se kasneje odrazi v kakovosti kraških izvirov. Novo znanje omogoča boljše razumevanje hidrodinamike in prenosa snovi na tem območju in sploh v krasu. 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo RS za visoko šolstvo, Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470 

Ključne besede

Kras • vodonosnik • vadozna cona • prenos kontaminantov