Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
GEP-Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
2. november 2011–30. oktober 2014
Opis

Namen projekta je vzpostaviti enoten čezmejni sistem ukrepanja v primeru ogroženosti virov pitne vode zaradi tehnološkega tveganja in naravnih nesreč na območju Goriške, Obalno–kraške, Gorenjske statistične regije in Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine. Ključna pridobitev projekta bo nadgradnja GIS s hidrogeološkim modelom za kraški vodonosnik Trnovsko-Banjške planote in aluvij Soče, ki sta glavna skupna vira pitne vode za čezmejno goriško-tržaško območje ter z odločitvenim podpornim sistemom (DSS/SDSS), ki bo temeljil na analizi kazalnikov vpliva rabe tal na vire pitne vode.

Ključne povezave

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Evropski sklad za regionalni razvoj: 85 %, Republika Slovenija: 10 %, Znanstvenoraziskovalni center SAZU:5%

Raziskovalna področja

Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470 

Ključne besede

kras • varovanje pitne vode